BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

Kongre Programı

9 Haziran 2022 Perşembe

08:00 - 09:00
Tedavi yönetimi: Gut
Moderatörler: İzzet Fresko, Eftal Yücel
08:00 - 08:25
Treat to target in gout Nicola Dalbeth
08:25 - 08:50
Böbrek yetmezliğinde hiperürisemi tedavisi Nurhan Seyahi
08:50 - 09:00
Soru - Cevap
09:00 - 10:00
Panel - Romatoid Artrit tedavisinde JAK inhibitorleri hakkında her şey
Moderatör: Gülen Hatemi
Tartışmacılar: Ahmet Gül, Fatoş Önen, Servet Akar, Gökhan Keser
Konuşmacı: Sinem Nihal Esatoğlu
10:00 - 10:15
Kahve Arası
10:15 - 11:00
Tedavi Yönetimi: İnflamatuar bağırsak hastalığı
Moderatörler: Aykut Çelik, Göksal Keskin
10:15 - 10:35
Anti-TNF ajanlar tedavi hedeflerini karşılıyor mu? İbrahim Hatemi
10:35 - 10:55
Anti-TNF ajanlara dirençli hastalarda seçenekler Aslı Örmeci
10:55 - 11:00
Soru - Cevap
11:00 - 12:30
Noninflamatuar hastalıklar
Moderatörler: Yaşar Karaaslan, Nurdan Kötevoğlu, Deniz Palamar Kadıoğlu
11:00 - 11:25
Osteoporoz tedavisinde güvenli ilaç kullanımı ve tedavi moniterizasyonu İhsan Ertenli
11:25 - 11:50
Sekonder osteoartrit: Regeneratif tedaviye kritik yaklaşım Mehmet Can Ünlü
11:50 - 12:15
Bölgesel ağrılar: Olgular ile tanısal yaklaşım Kenan Akgün
12:15 - 12:30
Soru - Cevap
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:15
Açılış Konuşması Melike Melikoğlu
Moderatörler: Hasan Yazıcı, Sebahattin Yurdakul, Orhan Aral
Yapay zeka ve romatoloji: Hayaller & Hayatlar Koray Taşcılar
Soru - Cevap
14:15 - 15:15
Sözel Bildiriler - 1
Moderatörler: Mehmet Soy, Cengiz Korkmaz
Kritik ve Şiddetli seyirli COVİD-19 hastalarında Anakinra Yanıt Öngördürücüleri Murat Bektaş
Behçet Sendromlu Hastalarda Sars-Cov-2'ye Karşı İnaktive veya mRNA Aşısı Sonrası Oluşan Humoral Yanıtın Karşılaştırılması Ayşe Özdede
Ankilozan spondilit tanılı biyolojik naif hastalarda, biyolojik ajanlara başlandıktan sonra hastalık aktivitesinin izlenmesinde hematolojik inflamatuvar belirteçlerin rolü Öznur Sadioğlu Çağdaş
Seropozitif romatoid artritte entezeyal tutulum sıklığı ve risk faktörleri: tek merkezli direkt radyografik inceleme Reşit Yıldırım
Bir Üniversite Hastanesinde Dahiliye Asistanlarının Biyolojik Ajanlarla İlişkili Yan Etki Farkındalığı Mert Öztaş
"Romatoid artrit tanılı hastalarda serum ve tükürük kalprotektin düzeyi ile klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilen hastalık aktivite parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi" Güneş Dorukhan Çavuşoğlu
IgG4-ilişkili hastalıkta SII, SIRI,NLR ve PLR indekslerinin hastalık aktivitesindeki rolü Hazan Karadeniz
Biyolojik Tedavi Alan COVID-19 Geçirmiş Spondiloartit Tanılı Hastaların Klinik Bulgularının ve Aşılanma Durumunun Değerlendirilmesi Yasemin Özden Eldemir
Soru - Cevap
15:15 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 16:45
Tedavi Yönetimi: Bağdokusu Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Tutulumlar
Moderatörler: Cemal Bes, Süleyman Serdar Koca
15:30 - 16:00
İnterstisyel akciğer hastalığı: Tarama önerileri ve tedavi Yasemin Yalçınkaya
16:00 - 16:30
Pulmoner arteriyal hipertansiyon: Tarama ve erken tanıda öneriler & Risk değerlendirmesine uygun tedavi seçimi Ali Akdoğan
16:30 - 16:45
Soru - Cevap
16:45 - 17:30
Uydu Sempozyumu (Boehringer Ingeheim)
Pulmoner fibroziste progresyonu yavaşlatın
Konuşmacılar:
Züleyha Bingöl, Yasemin Yalçınkaya
17:30 - 19:00
Tedavi yönetimi: Sistemik Lupus Eritematozus & Antifosfolipid sendromu
Moderatörler: Yasemin Kabasakal, Ayten Yazıcı, Nilüfer Alpay Kanıtez
17:30 - 17:55
Current Therapies for SLE Richard Furie
17:55 - 18:20
Lupus nefritinde yeni tedavi yaklaşımları: Remisyon hedefi -T2T Bahar Artım Esen
18:20 - 18:45
Antiphospholipid Syndrome: Clinical phenotypes and therapeutic implications Doruk Erkan
18:45 - 19:00
Soru - Cevap

10 Haziran 2022 Cuma

08:00 - 09:00
Tedavi yönetimi: Behçet hastalığı
Moderatörler: Emire Seyahi, Melike Melikoğlu
08:00 - 08:25
Behçet üveiti: Tedavi hedefleri ve uygun ilaç seçimi İlknur Tugal Tutkun
08:25 - 08:50
Dirençli hastalarda anti-TNF ajanlarla tedavi ve hastalık seyrine etkisi Gülen Hatemi
08:50 - 09:00
Soru - Cevap
09:00 - 09:15
Kahve Arası
09:15 - 10:30
Panel - Akılcı ilaç kullanımı / Romatolojide ivig tedavisi: Hangi hastada? Ne zaman?
Moderatörler: Murat İnanç, Melike Melikoğlu
Tartışmacılar: Levent Kılıç, Serdal Uğurlu
Konuşmacı: Burak İnce, Mert Öztaş
Soru - Cevap
10:30 - 11:15
Tedavi yönetimi: İnflammatuar miyopatiler
Moderatörler: Murat İnanç, Ayşe Çefle
Current treatment for myositis Hector Chinoy
Soru - Cevap
11:15 - 12:00
Sözel Bildiriler - 2
Moderatörler: Timuçin Kaşifoğlu, Şükran Erten, Selda Çelik
Transfüzyona bağımlı beta-talasemi hastalarında sinovit ve kondrokalsinozis sıklığı artmıştır; demir birikiminin etkisi? Koray Ayar
Hidroksiklorokinin SLE hastalık aktivitesi üzerine etkisi ve retinal toksisite tanısında multimodal görüntüleme yöntemlerinin yeri Burak İnce
Erişkin ailesel akdeniz ateşi tanılı hastalarda komorbiditeler Özlem Pehlivan
Erişkin başlangıçlı Still hastalarında serum prokalsitonin düzeyi alevlenme için bir belirteç olabilir mi? Reşit Yıldırım
Sistemik jüvenil idiyopatik artrit hastalarında remisyon: Çok merkezli gerçek yaşam verisi Ayşe Tanatar
Karaciğer Amiloidoz Depolanmasını Göstermede Yeni Bir Non-invazif Tanı Yöntemi Olarak Transient Elastografi (Fibroscan) Murat Bektaş
Soru - Cevap
12:00 - 13:00
Öğle Yemeği
13:00 - 14:30
Tedavi yönetimi: Romatoid artrit
Moderatörler: Vedat Hamuryudan, Sedat Kiraz
13:00 - 13:25
Erken tedavi ve hastalık seyrine etkisi Yusuf Yazıcı
13:25 - 13:50
Remisyonda hastada tedaviye nasıl devam edelim? Nevsun İnanç
13:50 - 14:15
Dirençli hasta tanımı ve tedavi önerileri Ediz Dalkılıç
14:15 - 14:30
Soru - Cevap
14:30 - 15:15
Uydu Sempozyumu (Abbvie)
Romatoid Artrit tedavisinde farklı hastalar için çözüm VAR!

Oturum Başkanları: Serdal Uğurlu, Kenan Aksu
Konuşmacılar: Cemal Bes, Levent Kılıç
15:15 - 15:25
Kahve Arası
15:25 - 16:25
Romatoid artrit: Bench to Bed site
Moderatörler: Ahmet Gül, Ender Terzioğlu
15:25 - 15:50
Preclinical RA: Can early diagnosis lead to prevention? Kevin Deane
15:50 - 16:25
Soru - Cevap
16:25 - 17:30
Tedavi Yönetimi: Sistemik vaskülitler
Moderatörler: Kenan Aksu, Ömer Karadağ
16:25 - 16:45
ANCA ilişkili vaskülitlerde tedavi güncellemesi Haner Direskeneli
16:45 - 17:05
Takayasu Arteriti karşılaştırmalı ilaç verileri ve yeni tedavi ajanları Fatma Alibaz
17:05 - 17:25
Büyük Damar vaskülitleri: Diğer etyolojiler Emire Seyahi
17:25 - 17:30
Soru - Cevap
17:30 - 19:00
Covid-19 infeksiyonu
Moderatörler: Ahmet Gül, İhsan Ertenli
17:30 - 17:55
Covid-19 infeksiyonu ve aşılama sonrası bağışıklık yanıtı Koray Taşcılar
17:55 - 18:20
Intersections of Covid-19 and autoimmunity Jean-Laurent Casanova
18:20 - 18:45
COVID-19 systemic features as a vascular immunopathology encompassing long COVID Dennis McGonagle
18:45 - 19:00
Soru - Cevap

11 Haziran 2022 Cumartesi

08:00 - 09:30
Tedavi yönetimi: Spondiloartritler-1
Moderatörler: Fatoş Önen, Süleyman Özbek
08:00 - 08:25
AxSpA: Tedavide güncel durum Nurullah Akkoç
08:25 - 08:50
PsA tedavisinde seçenekler: Tutulum alanlarına göre uygun ilaç seçimi Umut Kalyoncu
08:50 - 09:15
Juvenil Spondiloartritler: Tedavi yaklaşımı Kenan Barut
09:15 - 09:30
Soru - Cevap
09:30 - 09:45
Kahve Arası
09:45 - 11:15
Tedavi Yönetimi: Spondiloartritler-2
Moderatörler: Veli Yazısız, İsmail Sarı
09:45 - 10:10
Aksiyel Spondiloartrit ve Psoriatik artrit: Remisyon hedefleri ve tedavi başarıların değerlendirilmesi Servet Akar
10:10 - 10:35
Anti-TNF ajanlar ile uzun dönem radyografik progresyon Murat Torgutalp
10:35 - 11:00
PsA ve AxSpA: anti- TNF ajan dozu azaltılabilir mi? Fatoş Önen
11:00 - 11:15
Soru - Cevap
11:15 - 12:00
Uydu Sempozyumu (Lilly)
Psöriyatik Artrit ve Aksiyel Spondiloartrit Tedavisinde Ixekizumab Etkililik ve Güvenlilik Sonuçları

Oturum Başkanı: Ahmet Gül
Konuşmacılar: Cemal Bes, Serdal Uğurlu
12:00 - 13:00
Öğle Yemeği
13:00 - 13:45
Uydu Sempozyumu (Farmanova)
Secukinumabın Hayata Hareket Katan Yolculuğu Devam Ediyor: SpA Tedavisinde Son Gelişmeler

Oturum Başkanı: Ahmet Gül
Konuşmacılar: Nevsun İnanç, Gülen Hatemi
13:45 - 14:45
Spondiloartritler - Görüntüleme
Moderatörler: Servet Akar, Melike Melikoğlu
13:45 - 14:10
How PsA with axial involvement differs from AxSpA? Denis Poddubnyy
14:10 - 14:35
Aksiyel spondiloartritte MR'ın doğru kullanımı ve güncel lezyon tanımları Pamir Atagündüz
14:35 - 14:45
Soru - Cevap
14:45 - 15:00
Kahve Arası
15:15 - 16:00
Uydu Sempozyumu (Pfizer)
Aksiyel spondiloartropati tedavisinde Enbrel verileri

Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacı: Gülen Hatemi
16:00 - 18:30
Otoinflamatuar hastalıklar: Erişkin & Pediatrik romatoloji ortak oturumu
Moderatörler: Huri Özdoğan, Özgür Kasapçopur, Seza Özen
16:00 - 16:35
Molecular mechanisms of phenotypic variability in monogenic autoinflammatory diseases Ivona Aksentijevich
16:35 - 17:10
Erişkinde monojenik otoinflamatuar hastalıklar: Ayırıcı tanıda genetik ve klinik ipuçları Ahmet Gül
17:10 - 17:45
Ailevi Akdeniz Ateşi: Kolşisin yanıtsızlığı ve yeni tedavi ihtiyacının tanımlanması Serdal Uğurlu
17:45 - 18:20
MIS-C pathogenesis and SARS-CoV2-induced Autoimmunity – Role of the viral Superantigen Moshe Arditi
18:20 - 18:30
Soru & Cevap
18:30 - 18:45
Kapanış Melike Melikoğlu