Sözel & Poster Bildiriler

11:00-11:45 17 MART 2023, SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
11:00-11:05 SB-01 Langerhans hücreli histiyositoz hastasında kas iskelet sistemi bulguları: Hastalık tutulumu mu, spondiloartrit mi? Muhammed Abdulkerim Şahin
11:05-11:10 SB-02 Böbrek Biyopsisinin Romatoloji Pratiğinde Kullanımı, Klinik Pratiğe Katkısı ve Güvenliliğinin Tek Merkez Deneyimiyle Retrospektif Değerlendirilmesi Rabia Deniz
11:10-11:15 SB-03 DAPSA Skoru Remisyon veya Düşük Hastalık Aktivitesine Sahip Psöriatik Artrit Hastalarında MikroRNA-10b Ekspresyonu Şevval Köksal
11:15-11:20 SB-04 Üst solunum yolu enfeksiyonu taklitçisi; Kolesteatom, Otomastoidit ve Fasiyal Paralizi ile Tanı Alan Sıradışı Granülomatöz Polianjiitis Vakası Özlem Doğan Ağbuga
11:20-11:25 SB-05 Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı zemininde Psöriyatik Artrit: Olgu sunumu Özkan Urak
11:25-11:30 SB-06 Spondiloartrit tedavisinde alternatif yaklaşım: pamidronat vaka serisi Zeynep Toker Dinçer
11:30-11:35 SB-07 Nedeni belirlenemeyen çoklu elektrolit bozukluğu olan hastada Sjögren renal tutulum: Bir Olgu Sunumu Mustafa Cem Bülbül
11:35-11:40 SB-08 Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonu olan Sistemik Sklerozlu Hastalarda Mortalite ve İlişkili Faktörler, Tek Merkezden 44 Hastanın Analizi Shirkhan Amikishiyev
11:40-11:45 SB-09 Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Skolyoz Sıklığı Duygu Sevinç Özgür
POSTER BİLDİRİLER
PB-01 Ciddi Seyirli/Refrakter Behçet Hastalığında TNF inhibitörleri Etkin ve Güvenilirdir Murat Bektaş
PB-02 Nekrotizan Diskoid Lupus Vakası Sevil Yiğit
PB-03 Ender görülen Hajdu-Cheney Sendromlu olgu sunumu Canan Çelik
PB-04 Digital iskemi ve splinter hemoraji ile gelen granulomatoz polianjiit: olgu sunumu Bilgin Karaalioğlu
PB-05 Relapsinsing polikondrit kliniği ile prezente olan takipte orbital kitle gelişen Anca ilişkili vaskülit olgusu Mustafa Ferhat Öksüz
PB-06 Nörolojik Semptom Gelişen Covid-19 Pnömonili Hastalarda Nörolojik Hasar Göstergesi Plazma CK-BB Düzeyleri Olabilir mi Yüksel Maraş
PB-07 Gebe Hastada Gelişen Makrofaj Aktivasyon Sendromu Olgu Sunumu Burçak Karadeniz
PB-08 Statin İlişkili Nekrozitan Miyopati Olgusu Yıldız Akbal Engin
PB-09 Tüm tedavilere dirençli ailesel akdeniz ateşi ve ankilozan spondilit birlikteğinde böbrek yetmezliğine neden olan sekonder amiloidoz vakası Zehra Özsoy
PB-10 Akut koroner sendromla başvurun erişkin Still hastalığı vakası Ayşegül Avcu
PB-11 Plevral Efüzyon Etyolojisinde İki Hastalık, Bir Hasta: Olgu Sunumu Gül Güzelant Özköse
PB-12 Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Hastada Mukor Mikoz ile Karışan Hıgh Flow Oksijen Yanığı Ayten Özkan
PB-13 Romatizmal Hastalıklarda İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi: Yeni Kurulan Bir Romatoloji Kliniğinin 2 Yıllık Deneyimi Gamze Akkuzu
PB-14 Dev Hücreli Arterit Vakası: PET/BT ile Sisitemik Tutulumun Gösterilmesi Esra Erpek
PB-15 Nöromyelitis optica sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği- olgu sunumu Zeynep Dündar Ök
PB-16 Crohn hastalığını taklit eden bir entero-Behçet vakası Özge Karakök
PB-17 Fasiyal eritem her zaman bağ dokusu hastalığı ile ilişkili midir? Demodex! Abdulsamet Erden
PB-18 Tosilizumab ilişkili intestinal perforasyon Esra Fırat Şentürk
PB-19 Her Artrit Romatolojik Bir Nedene Bağlı Olmayabilir: Bir Olgu Sunumu Berna Yurttaş
PB-20 Anti tümör nekroz faktör ilişkili lupus ve paradoksik psöriazis birlikteliği Zeliha Ademoğlu
PB-21 İlginç Bir Olgu: Sistemik Lupus Eritematozus, Viral Pnömoni, Organize Pnömoni, Hiperinflamasyon Alican Karakoç
PB-22 Sikka semptomları ve raynaud ile prezente olup lenfoma gelişen bir Sjögren olgusu Eylem Atasoy Güner
PB-23 Fibromyalji ve Polimyozitle Karıştırılan ANA pozitif Mc-Ardle Vakası Sertaç Ketenci
PB-24 İzole Trombositopeni ile Başvuran Skleroderma Renal Kriz Olgusu Hande Öğün
PB-25 Çoklu biyolojik ajan tedavisine dirençli psöriatik artrit olgusunda invers psöriazis ve rizankizumab deneyimi: Bir olgu sunumu Nur İlayda Genç
PB-26 Bilateral ani işitme kaybı ile başvuran sarkoidoz olgusunda tedavide başarılı infliksimab yanıtı: Bir olgu sunumu Oğuz Çelebi
PB-27 Granülomatöz mastit:tek merkez deneyimi Fatih Yıldırım
PB-28 Granülomatöz polianjiit olgusunda ekstansif tutulumlu kolit: Olgu sunumu Sevilay Batıbay
PB-29 İdiyopatik pulmoner arter anevrizmalı hasta olgusu Taylan Kaplan
PB-30 Tedaviye Dirençli Dermatomiyozit Vakasında Akılda Tutulması Gereken Birliktelik Hasan Kocaayan
PB-31 Pankreas Kanseri Ayırıcı Tanısında Nadir Görülen Bir Tanı IgG4 İlişkili Hastalık: Olgu Sunumu Metin Karaaslan
PB-32 Yüksek Doz Steroidin Erken Dönem Atipik Enfeksiyöz Komplikasyonları Enes Başaran
PB-33 İdiopatik İnflamatuvar Miyozit İle Karışan Sarkoidoz Olgusu Mete Kara
PB-34 Tedaviye Dirençli Sistemik Lupus Eritematozus Nefriti Olgusu Tuba Kalay Kayıkçi
PB-35 İleri yaş hastada tekrarlayan plevral efüzyon nedeni: sistemik lupus eritematozus Ümmügülsüm Karayıldız
PB-36 Kraniyal sinir tutulumu gelişen bir primer sjögren sendromu olgusu Gizem Sevik
PB-37 Eritema nodozumun nadir bir nedeni: İdiyopatik Granülomatöz Mastit İlyas Ercan Okatan
PB-38 Atipik Romatoid Artrit: Büyük Eklem ve Plevral Effüzyon Berkan Armağan
PB-39 Aşil Entezitinin nadir bir nedeni, Ailevi Kombine Hiperlipidemi Hakan Babaoğlu
PB-40 Klinikte Nadir Görülen SpA Taklitçisi: Ameloblastom ilişkili Osteomalazi Sabriye Güner
PB-41 Romatoid Artrit Hastalarında Komorbiditeler ile Klinik ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki Hatice Şule Baklacıoğlu
PB-42 Simetrik Poliartrit ile Prezente olan ANCA İlişkili Vaskülit Ayşe Özdede
PB-43 Kaposi sarkomu tanılı hastada Eozinofilik Granülomatozis Polianjitis vakasının Mepolizumab ile başarılı tedavisi Alida Aliyeva
PB-44 Masif plevral efüzyon ve palmoplantar hiperkeratotik lezyonlarla başvuran bir romatoid artrit olgusu Seda Kutluğ Ağaçkıran


Türkiye Romatoloji Derneği
Kore Şehitleri Caddesi Onurgil İş Merkezi No:35/6
Esentepe, Şişli, İstanbul
E-mail: romatolojidernegi@gmail.com


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.